Câu 6 (trang 123 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Quan niệm nhân sinh, lí tưởng sống được thể hiện trong bài thơ Lưu biệt khi xuất dương còn có ý nghĩa đối với thế hệ trẻ hiện nay không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của em về vấn đề này bằng một đoạn văn (khoảng 10 – 12 dòng)

Cách trả lời 1: 

Em tin rằng quan niệm nhân sinh, lí tưởng sống được thể hiện trong bài thơ còn có ý nghĩa đối với thế hệ trẻ ngày nay. Những giá trị mà bài thơ mang lại như lòng yêu nước, tinh thần không ngại khó khăn, quyết tâm theo đuổi ước mơ và kỳ vọng lớn là những điều mà thế hệ trẻ cần học hỏi và tiếp nối. Bài thơ cũng khích lệ thế hệ trẻ phải tự tin, kiên trì và không ngại thách thức để đạt được mục tiêu của mình. Đây chính là những giá trị quý giá mà thế hệ trẻ cần phải nắm bắt và phát huy trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Cách trả lời 2: 

Quan niệm nhân sinh, lí tưởng sống được thể hiện trong bài thơ mang một ý nghĩa rất lớn đối với thế hệ trẻ hiện nay. Ngày nay đất nước đã lập lại hòa bình, sứ mệnh của mỗi người dân mà đặc biệt là thế hể trẻ – mần non tương lai của đất nước, cần ý thức rõ trách nhiệm của mình. Ấy chính là từ bỏ lười biếng hay để “cuộc sống xoay vần” mà phải hành động, chăm chỉ học hành, không ngừng sáng tạo, đổi mới để góp phần đưa đến những gì tốt đẹp nhất cho đất nước, cống hiến hết mình, đưa đất nước đi lên phát triển. Trong cuộc sống, cần có cái nhìn linh hoạt, tránh chủ quan duy ý chí, thực hành rập khuôn, mà cần có cái nhìn tiến bộ, thiết thực, bằng cách tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại thông qua việc tìm kiếm và học hỏi.