Soạn bài Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)

Câu 6 trang 13 Ngữ văn 12 Tập 1: Kẻ bảng sau vào vở và điền thông tin thích hợp vào bảng:

Lời giải