Soạn bài Ôn tập trang 86

Câu 6 (trang 86 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Ghi lại ít nhất hai kinh nghiệm về cách thuyết minh một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử.

Lời giải:

Những kinh nghiệm về cách thuyết minh một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử là:

– Trước khi thuyết minh cần tìm những thông tin xác thực về đối tượng.

– Cần tìm kiếm thêm các phương tiện phi ngôn ngữ như biểu đồ, bảng biểu, hình ảnh để minh họa cho đối tượng.