Soạn bài Ôn tập lớp 12 trang 98 Tập 1

Câu 6 (trang 98 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Nêu một số lưu ý khi trình bày văn bản nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm văn học.

Lời giải 1:

Lưu ý khi trình bày văn bản nghị luận, so sánh, đánh giá hai tác phẩm văn học:

1. Mở bài:

Giới thiệu chung về hai tác phẩm: tác giả, hoàn cảnh sáng tác, thể loại, nội dung chính.

Nêu mục đích so sánh, đánh giá hai tác phẩm.

2. Thân bài:

So sánh, đánh giá hai tác phẩm dựa trên các tiêu chí đã chọn:

Nội dung: chủ đề, tư tưởng, ý nghĩa, nhân vật, tình huống truyện, cốt truyện, kết cấu.

Nghệ thuật: giọng điệu, ngôn ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ, cách biểu đạt.

Phân tích, dẫn chứng cụ thể từ hai tác phẩm để làm rõ ý kiến.

So sánh, đối chiếu để làm nổi bật điểm chung và điểm khác biệt của hai tác phẩm.

3. Kết bài:

Khẳng định giá trị của hai tác phẩm.

Rút ra bài học nhận thức, liên hệ bản thân.

Lời giải 2:

Làm rõ những điểm tương đồng, khác biệt giữa hai tác phẩm bằng cách dùng một số mẫu câu so sánh như: “nếu… thì…”, “tác phẩm A đã cho thấy… còn tác phẩm B…”, “trong khi tác phẩm A… thì tác phẩm B…”…

– Có thái độ khách quan, tránh lối diễn đạt cảm tính, chủ quan trong so sánh, đánh giá