Câu 9 trang 46 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Hãy nêu thông điệp được tác giả Sơn Nam gửi gắm trong Hai cõi U Minh bằng một hoặc hai câu.

Trả lời:

Thông điệp được tác giả Sơn Nam gửi gắm trong Hai cõi U Minh là vẻ đẹp của con người trong công cuộc khám phá, xây dựng cuộc sống mới của nhân dân Nam Bộ.