Soạn bài Vườn Quốc gia Cúc Phương (Theo Đào Thị Luyến, Hoàng Trà My, Hoàng Lan Anh) Ngọ Môn (Theo Lê Đình Phúc)

Câu hỏi 1 trang 59 SGK Ngữ văn 9: Mục đích của đoạn văn Vườn Quốc gia Cúc Phương này là gì?

Lời giải 1:

Mục đích của đoạn văn này là giới thiệu khái quát một số thông tin cơ bản về vườn Quốc gia Cúc Phương như: ngày thành lập, giá trị và những lợi thế của vườn Quốc gia Cúc Phương.