Câu hỏi 2 trang 15 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Chú ý thái độ của Tử Văn trước lời nói của viên bách hộ.

Trả lời cách 1

Trước lời nói của viên bách hộ Tử Văn có thái độ: Tử Văn mặc kệ, vẫn cứ ngồi ngất ngưởng tự nhiên. Qua đó cho thấy thái độ ung dung, tự tin, không sợ hãi

Trả lời cách 2

Thái độ của Tử Văn trước lời nói của viên bách hộ: “ mặc kệ, vẫn cứ ngồi ngất ngưởng tự nhiên”

→ Thái độ ung dung, tự tin, không sợ hãi.