Soạn bài Vườn Quốc gia Cúc Phương (Theo Đào Thị Luyến, Hoàng Trà My, Hoàng Lan Anh) Ngọ Môn (Theo Lê Đình Phúc)

Câu hỏi 2 trang 63 SGK Ngữ văn 9: Văn bản Vườn Quốc gia Cúc Phương đã trình bày (những) thông tin cơ bản nào? Nhan đề Vườn Quốc gia Cúc Phương đã làm nổi bật và khái quát được nội dung của toàn văn bản chưa? Vì sao?

Lời giải 1:

– Văn bản đã trình bày những thông tin cơ bản về:

+ Vị trí, ngày thành lập, giới thiệu khái quát về khu rừng

+ Quần thể động thực vật

+ Cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hoá

– Nhan đề Vườn Quốc gia Cúc Phương đã làm nổi bật và khái quát được nội dung của toàn văn bản vì các thông tin trong bài đều làm cung cấp thông tin của khu di tích danh lam thắng cảnh này