Câu hỏi 3 trang 21 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Ông Diểu đang bỏ lại dần những đồ vật trước khi tóm được con khỉ đực bị thương.

Trả lời

Ông Diểu đã cởi bỏ giày và quần áo ngoài để lên trạc cây duối

→ Hình ảnh con người đang dần gần gũi, hòa hợp với thiên nhiên.