Câu hỏi 4 trang 17 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Chú ý sự ý thức của Tử Văn về nhân cách của mình

Trả lời cách 1

Tử Văn vô cùng tự tin về nhân cách của bản thân mình: Ngô Soạn này là một kẻ sĩ ngay thẳng ở trần gian, có tội lỗi gì xin bảo cho, không nên bắt chết một cách oan uổng”. Câu nói thể hiện được tính cách gan dạ, cứng cỏi, tin vào chính nghĩa.

Trả lời cách 2

Tử Văn vô cùng tự tin về nhân cách của bản thân mình : “ Ngô Soạn này là một kẻ sĩ ngay thẳng ở trần gian, có tội lỗi gì xin bảo cho, không nên bắt phải chết một cách oan uổng”

→ Thể hiện được tính cách gan dạ, cứng cỏi, tin vào chính nghĩa.