Câu hỏi 4 trang 33 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Chọn cách nói phù hợp trong các tình huống giao tiếp dưới đây. Giải thích cách lựa chọn từ ngữ, kiểu câu của em

Trả lời:

Câu hỏi 4 trang 33 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Chọn cách nói phù hợp trong các tình huống giao tiếp dưới đây. Giải thích cách lựa chọn từ ngữ, kiểu câu của em