Câu hỏi 6 trang 19 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Chi tiết Tử Văn “ chắp tay thi lễ” với người quen có ý nghĩa gì?

Trả lời cách 1

Chi tiết Tử Văn “chắp tay thi lễ” với người quen có ý nghĩa như một lời cáo biệt đến người quen cũ. Đây cũng là cách thể hiện phần nào tính cách của Tử Văn – một con người lễ độ, đầy nghĩa tiết với mọi người.

Trả lời cách 2

Chi tiết này đã thể hiện phần nào tính cách của Tử Văn- một con người lễ độ, đầy nghĩa tiết với mọi người.