Câu hỏi (trang 118 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): “Mình”, “ta” trong bốn dòng thơ đầu là những ai ?

Cách trả lời 1: 

Mình” chỉ người ra đi – người chiến sĩ cách mạng

“ta” chỉ người dân Việt Bắc.

Cách trả lời 2: 

Trong bốn dòng thơ đầu đại từ “mình” dùng để chỉ những người cán bộ, những người lính từng làm việc trên chiến khu Việt Bắc, còn đại từ “ta” dùng để chỉ những người dân Việt Bắc .