Soạn bài Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người

Câu hỏi (trang 138 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Vấn đề chính mà tác giả nêu lên ở phần mở đầu là gì ?

Lời giải 1:

Vấn đề chính mà tác giả nêu lên ở phần mở đầu là: Vị thế của của văn học có nguy cơ bị sút kém trong đời sống hiện đại ngày nay.

Vấn đề chính mà tác giả nêu lên ở phần mở đầu là: Vị thế của của văn học có nguy cơ bị sút kém trong đời sống hiện đại ngày nay.

Lời giải 2:

Vấn đề chính mà tác giả nêu lên ở phần mở đầu là vị thế của văn học đang có nguy cơ bị nghiêng ngả và có chiều sút kém trong đời sống văn hoá hiện đại.

Vấn đề chính mà tác giả nêu lên ở phần mở đầu là vị thế của văn học đang có nguy cơ bị nghiêng ngả và có chiều sút kém trong đời sống văn hoá hiện đại.