Soạn bài Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người

Câu hỏi (trang 139 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Các lí lẽ và bằng chứng mà tác giả nêu lên là những gì ?

Lời giải 1:

Lí lẽ và dẫn chứng mà tác giả nêu lên là:

– Lí lẽ 1: Khoa học khó có thể nắm bắt được tâm lý con người

→ Dẫn chứng: “Trong đời sống tâm hồn và tâm lí của con người ngày càng trở nên phức tạp, có những mảng, những lớp chiều sâu, những uẩn khúc chỉ có văn học và nghệ thuật mới soi thấu”

– Lí lẽ 2: Văn học có tác dụng to lớn và sâu sắc giúp cho con người hiểu được mình

→ Dẫn chứng: Câu nói của Bi- ê-lin-xki

– Lí lẽ 3: Văn học có chức năng giáo dục

→ Dẫn chứng: Câu nói của triết gia Se-ne-ca

Lời giải 2:

Văn học giúp con người hiểu chính mình. Dẫn chứng: lần đầu tiên ta nhận ra con người thật của mình : “người cao thượng không phải là không bao giờ…có những lúc đê tiện”

– Vai trò của văn học trong đạo đức : Văn học giúp con người tự biết mình, cả những điểm yếu và điểm mạnh. Chức năng giáo dục của văn học :”Triết gia Se-ne-ca…sự tiếp thu đạo đức”. Những tác phẩn cổ điển có giá trị tâm lý sâu sắc, phát huy sự tự ý thức của người học.