Soạn bài Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người

Câu hỏi (trang 139 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chú ý những phân tích của tác giả về tác dụng to lớn của văn học.

Lời giải 1:

Tác dụng to lớn của văn học:

+ Giúp con người hiểu được những mạnh mặt mạnh mặt yếu, những tiềm lực lớn lao

+ Có chức năng giáo dục: Có giá trị tâm lý sâu sắc, phát huy sự tự ý thức của người đọc.

→ Phân tích lập luận logic, chặt chẽ để đưa ra kết luận xác đáng.

Lời giải 2:

Những phân tích của tác giả về tác dụng to lớn của văn học :

+ Văn học có tác dụng to lớn và sâu sắc giúp cho con người hiểu được chính mình. Khoa học khai hóa nhận thức về tự nhiên, về xã hội và con người nói chung. Nhưng trong đời sống tâm hồn và tâm lí con người có những lớp chiều sâu, uẩn khúc chỉ có văn học nghệ thuật mới có thể soi thấu.

+ Có những tác phẩm đọc xong ta thấy bàng hoàng : Lần đầu tiên ta nhận ra con người thực của mình…những tiềm lực lớn lao ta không ngờ đến.