Soạn bài Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người

Câu hỏi (trang 140 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Văn học nghệ thuật có khả năng giáo dục những năng lực nào khác?

Lời giải 1:

Văn học nghệ thuật có khả năng giáo dục những năng lực:

– Sự phát hiện những điều bí ẩn và huyền diệu mà chỉ tư duy khoa học chưa đủ mà phải có trực giác nghệ thuật thì mới phát hiện được

– Giáo dục năng lực cảm nhận sự thật

– Giáo dục năng lực cảm nhận những nỗi đau nhân tình

– Giáo dục năng lực cảm nhận cái đẹp

Lời giải 2:

Sự phát hiện những điều bí ẩn và huyền diệu mà chỉ tư duy khoa học chưa đủ mà phải có trực giác nghệ thuật thì mới phát hiện được

– Giáo dục năng lực cảm nhận sự thật

– Giáo dục năng lực cảm nhận những nỗi đau nhân tình

– Giáo dục năng lực cảm nhận cái đẹp