Soạn bài Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người

Câu hỏi (trang 140 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Văn học và nghệ thuật có vai trò quan trọng như thế nào ?

Lời giải 1:

Văn học và nghệ thuật có vai trò vô cùng quan trọng:

– Quản lí sự cải hóa, sự hình thành nhân cách bên trong mỗi con người

– Mỗi văn nghệ sĩ là một loại cán bộ quản lí đặc biệt – nếu có tài năng hiểu lòng người thì “hoạt động nghệ thuật sẽ là loại công tác quản lí có hiệu quả sâu sắc và gọn nhẹ nhất, tác động trực tiếp tới đối tượng không phải thông qua cấp trung gian,…”

Lời giải 2:

Vai trò dẫn dắt, định hướng, sự chuẩn bị cá nhân là những cuộc hành trình tinh thần.

– Vai trò quản lý sự cải hoá, sự hình thành nhân cách bên trong con người