Câu hỏi (trang 142 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Toàn cầu hoá có gì khác với giao lưu quốc tế ?

Lời giải 1:

Sự khác biệt của toàn cầu hóa so với giao lưu quốc tế: thể hiện ở sự xuất hiện “bùng nổ” của tiến trình này qua các lĩnh vực:

– Lĩnh vực thông tin: “Các xa lộ thông tin” trên toàn thế giới xuất hiện rất nhiều.

– Lĩnh vực thương mại: Quá trình “tự do hóa thương mại” mở rộng nhanh chóng.

– Lĩnh vực tin học, truyền thông: Sự sáp nhập của các công ty liên quốc gia.

– Lĩnh vực kinh tế- tài chính: Sự nhất thể hóa ở các khu vực.

– Lĩnh vực văn hóa: sự bùng nổ phương tiện truyền thông đại chúng và các ngành công nghiệp văn hóa.

Lời giải 2:

Toàn cầu hoá có những biểu hiện mang tính “bùng nổ” hơn : sự xuất hiện đại trà các xa lộ thông tin trên khắp thế giới, tự do hoá thương mại, sự nhất thế hoá về kinh tế, tài chính ở các khu vực và sự phát triển như vũ bão của công nghệ kĩ thuật hiện đại.