Câu hỏi (trang 143 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chú ý những ý nêu trong ngoặc đơn

Lời giải 1:

Các ý nêu trong dấu ngoặc đơn:

– Để dứt bỏ những gì là cổ hủ, thủ cựu- hệ quả của một nền sản xuất nhỏ, phân tán

– Để loại trừ những tàn dư của ý thức hệ phong kiến, gia trưởng

→ Tác dụng của dấu ngoặc đơn: bổ sung, giải thích thêm cho các ý trước đó.

Lời giải 2:

Những ý nêu trong ngoặc đơn :

+ Để dứt bỏ những gì là cổ hủ…sản xuất nhỏ, phân tán

+ Để loại trừ những tàn dư…gia trưởng

+ Để dứt khoát chia tay…tiếc thời giờ

Bổ sung ý nghĩa về tác dụng của các hoạt động được nêu trước ngoặc đơn