Câu hỏi (trang 143 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Mở đầu của phần 2 nêu lên vấn đề gì ?

Lời giải 1:

Mở đầu của phần 2 nêu lên vấn đề: Mặt trái của vấn đề toàn cầu hóa.

Lời giải 2:

Mở đầu của phần 2 nêu lên vấn đề tính hai mặt phải trái, thuận nghịch của toàn cầu hoá. Được ví như một thanh gươm hai lưỡi