Câu hỏi (trang 145 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chú ý quan điểm của tác giả về toàn cầu hoá.

Lời giải 1:

Quan điểm của tác giả về toàn cầu hóa :

– Là một quá trình tất yếu, khách quan mà tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều phải trải qua.

– Để có phát huy những mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của toàn cầu hóa, nhà nước cần chủ động, có những chính sách thích hợp.

Lời giải 2:

Quan điểm của tác giả về toàn cầu hoá : toàn cầu hoá là một quá trình tất yếu, khách quan. Toàn cầu hoá chứa đựng nhiều thời cơ và những thách thức to lớn