Câu hỏi (trang 51 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Thị trưởng phản ứng như thế nào trước khi bức thư được đọc ?

Trả lời cách 1:

Trước khi bức thư được đọc thị trưởng có phản ứng: thị trưởng trở nên hoảng hốt, sợ hãi, tức giận

– “Sao ông dám làm thế?… Sao ông lại dám bóc thư của một vị quan lớn được ủy nhiệm như vậy?

– “Sao ông lại dám gọi Ngài là chẳng phải ông cũng chẳng phải thằng?”

– “Ông phải biết Ngài cưới con gái tôi, tôi sẽ trở thành quan to có uy quyền, tôi sẽ đày ông đi Xi-bia, rõ không?”

Trả lời cách 2:

Thị trưởng trở nên hoảng hốt và sợ hãi trước hành động của chủ sự bưu vụ vì đã tự tiện mở thư của quan thanh tra mà mọi người vẫn tưởng :“Sao ông lại dám thế? Sao ông lại dám bóc thư của một vị quan lớn được ủy nhiệm như vậy ?”