Câu hỏi (trang 53 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Thông tin về thị trưởng được nhắc mấy lần ?

Trả lời:

Thông tin về thị trưởng được nhắc 2 lần

Lần 1: Hiện nay, mình ở nhà thị trưởng, ăn uống thả cửa, lại tấn tỉnh mạnh cả vợ và con gái lão ta…”

Lần 2: “Trước hết là thằng thị trưởng, ngu như một con ngựa thiến lông xám”.