Câu hỏi (trang 57 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Đọc lướt văn bản xem đoạn trích sử dụng những kiểu lời thoại nào ?

Trả lời:

Đoạn trích sử dụng nhiều kiểu lời thoại, bao gồm cả độc thoại và đối thoại nhưng đối thoại chiếm ưu thế.