Câu hỏi (trang 58 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Hành động kịch của Poóc- xi-a ở đây là gì?

Trả lời:

Hành động kịch của Poóc-xi-a ở đây là thuyết phục Sai-lốc đưa đến sự khoan hồng