Câu hỏi (trang 73 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Báo cáo kết quả dự án gồm những nội dung nào? Nội dung nào là nội dung chính?

Trả lời:

Bao gồm 4 nội dung :

+ Mục tiêu của dự án

+ Nội dung của dự án

+ Kết quả của dự án

+ Tự đánh giá và kiến nghị

– Nội dung kết quả của dự án là nội dung chính. Vì viết báo cáo kết quả của bài tập dự án là nêu lên những kết quả thực hiện.