Câu hỏi (trang 73 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Kết quả của bài tập dự án được thể hiện qua những đề mục nào?

Trả lời:

Kết quả của báo cáo dự án được thể hiện qua những đề mục:

– Số lượng tài liệu

– Nội dung của sản phẩm

– Minh họa cụ thể

– Tự đánh giá sản phẩm (về số lượng, chất lượng so với yêu cầu của bài tập dự án)