Câu hỏi (trang 73 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Việc đưa vào báo cáo các hình ảnh và thuyết minh hình ảnh nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Nhằm cung cấp bằng chứng thông qua các hình ảnh, thuyết minh hình ảnh để phân tích bằng chứng giúp tăng sức thuyết phục cho những kết quả và kết luận được trình bày trong báo cáo dự án.