Câu hỏi (trang 94 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Vì sao Đại tướng quyết định triệu tập Đảng ủy Mặt trận họp gấp?

Cách trả lời 1: 

Đại tướng quyết định triệu tập Đảng ủy mặt trận họp gấp vì phải chuyển từ phương án “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc”.

Cách trả lời 2: 

Nguyên nhân do cần phải cho đơn vị rút khỏi trận địa và thay đổi phương án tấn công. Cần phải bất ngờ cho địch và đẩy nhanh chiến dịch Tây Nguyên.