Câu hỏi (trang 95 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Vì sao Đại tướng quyết định thay đổi phương châm tác chiến?

Cách trả lời 1: 

Đại tướng quyết định thay đổi phương châm tác chiến vì:

– Địch không còn trong trạng thái lâm thời phòng ngự, mà đã trở thành một tập đoàn cứ điểm phòng ngự kiên cố.

– Quyết định ra lệnh hoãn cuộc tiến công, thu quân về vị trí tập kết, chuẩn bị lại theo phương châm “đánh chắc tiến chắc”.

Cách trả lời 2: 

Nguyên nhân do sự thay đổi phái địch. Cụ thể địch không còn trong trạng thái lâm thời phòng ngự, mà đã trở thành một tập đoàn cứ điểm phòng ngự kiên cố. Vì thế không thể đánh theo kế hoạch đã định, chắc chắn sẽ thất bại.