Câu hỏi (trang 97 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chú ý nguyên tắc cao nhất trong đánh địch được Đại tướng nhấn mạnh

Cách trả lời 1: 

Nguyên tắc cao nhất trong đánh địch được Đại tướng nhấn mạnh: Để đảm bảo nguyên tắc cao nhất là “đánh chắc thắng”, cần chuyển phương châm tiêu diệt địch từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc”.

Cách trả lời 2: 

Nguyên tắc cao nhất trong đánh địch được Đại tướng nhấn mạnh là “đánh chắc thắng”