Câu hỏi (trang 99 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chú ý bài học sâu sắc về dân chủ nội bộ

Cách trả lời 1:

Bài học sâu sắc về dân chủ nội bộ: cần ghi nhận, tôn trọng ý kiến đóng góp của mỗi cá nhân trong một tập thể.

Cách trả lời 2:

Bài học về sự vận dụng linh hoạt các phương án chiến lược nhằm phù hợp với sự thay đổi không ngừng từ phía địch. Hoạt động đều cần dựa trên cơ sở vững chắc và đi theo một nguyên tắc xuyên suốt.