Soạn bài Làm một bài thơ tám chữ

Đề bài: Chọn một bài thơ tám chữ mà em yêu thích, viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ đó.

Dàn ý Đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về bài thơ tám chữ mà em yêu thích

a. Mở đoạn

– Giới thiệu nhan đề bài thơ, tên tác giả, nên cảm nghĩ chung về bài thơ.

b. Thân đoạn

– Nêu các ý thể hiện cảm xúc, suy nghĩ về một hoặc vài nét độc đáo của bài thơ

+ Nội dung

+ Hình thức nghệ thuật

c. Kết đoạn

– Khẳng định lại cảm nghĩ về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với bản thân.