Soạn bài Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện/ kí hoặc kịch

* Phân tích ngữ liệu tham khảo: Người lái đò Sông Đà (Nguyễn Tuân), Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường) – những điểm tương đồng, khác biệt nhìn từ thể loại và phong cách.

Lời giải 2:

Giới thiệu tác phẩm, tác giả, thể loại và vấn đề nghị luận.

– Luận điểm làm rõ sự tương đồng giữa hai tác phẩm.

– Tương đồng giưa hai tác phẩm.

+ Tương đồng trong lựa chọn thể loại, đề tài

+ Tương đồng trong cái nhìn phát hiện nét độc đáo của dòng sông

– Luận điểm chỉ ra sự khác biệt giữa hai tác phẩm

+ Khác biệt trong cách quan sát, miêu tả đối tượng

+ Khác biệt trong cách huy động kiến thức, sử dụng ngôn từ

+ Khác biệt trong cách thể hiện cái tôi của tác giả tùy bút

– Đánh giá chung giá trị của hai tác phẩm; gợi mở thêm vấn đề nghị luận

– Khẳng định lại giá trị chung về cách viết tùy bút của hai tác giả